Tw-15 חור שמימי בעצם Tiān liáo 天髎

שם

tian 天 – שמימי, טבע.

liao 髎 – חור בעצם.

פירוש השם

הנקודה נמצאת בשקע בין שתי עצמות לכן נקראת חור בעצם.

בגלל מיקום הנקודה במישור של הכתף האזור שמקשר בין שמיים (ראש) לאדמה (גוף) אנחנו מוצאים שמיים בשם הנקודה.

המילה שמיים בשם הנקודה מרמזת על היכולת שלה לטפל בהפרעות כתף על רקע אמוצינאלי בדומה ל- Si-11 התאספות שמימית.

מיקום

ב- suprascapular fossa, באמצע הדרך בין Gb-21 ל- Si-13 או כ- 1 צון אינפריורית ל- Gb-21.

עזרה במיקום הנקודה

ניתן לאתר את הנקודה באמצע המרחק בין הגבול הלטראלי של האקרומיון לבין Gv-14, ו-1 צון פוסטריור ל- Gb-21.

דיקור

אלכסוני ומכוון לכיוון הכאב 1 – 0.5 צון.

אזהרה

דיקור אנכי או עמוק מדי עלול לגרום ל- pneumothorax.

Jing – Lou

  • נקודת על ה- Yang Wei.
  • הצטלבות עם ה- Shao Yang של הרגל.

תפקודים

  • מסלקת רוח ולחות משפעלת את הערוץ ומרגיעה כאב.
  • משחררת את החזה ומווסתת צ'י.

אינדיקציות

  • מלאות של החזה, חום עם מלאות של החזה.
  • חום בגוף ללא הזעה.
  • צמרמרות וחום, מחלות חום.
  • כאב ונוקשות בצוואר.