Liv-6 עיר מרכזית Zhōng dōu 中都

אופי

נקודת הצטברות.

שם

Zhōng 中 – מרכז, מרכזי, בתוך, בין.

Dōu 都 – מטרופולין, עיר בירה, שוק.

פירוש השם

זו נקודת הצטברות של הערוץ היכן שהצ'י והדם מתאספים כמו שאנשים מתאספים בעיר מרכזית.

מיקום

7 צון מעל בליטת הקרסול המדיאלי, בדיוק פוסטריורית לגבול המדיאלי של הטיביה. בשקע בין בליטת עצם הטיביה ושריר ה- gastrocenmius.

עזרה במיקום הנקודה

חלקו את המרחק בין הראש של הקרסול המדיאלי לבין קפל בית הברך ל- לחצי, Liv-6 ממוקמת 0.5 צון דיסטאלית לקו האמצע.

דיקור

אלכסוני 1.5 – 1 צון.

תפקודים

 • מקדמת זרימה חלקה של צ'י הכבד ומווסתת את המחמם התחתון.
 • מווסתת דם ועוצרת דימום מהרחם.
 • מנקזת לחות.
 • פותחת סטגנציות לאורך הערוץ ומפסיקה כאב.

הערות

לנקודה יש השפעה על איזור הגינטאליה כמו Liv-4 ,5, ההבדל העיקרי שזאת נקודת הצטברות לכן היא בשימוש:

 • במקרים אקוטיים ושל עודף.
 • סטגנציה של דם
 • על מנת להפסיק כאב.

למשל כאב אקוטי בשלפוחית השתן מסטגנציה של צ'י הכבד או לחות חמה. או סטגנציה של דם ברחם.

אינדיקציות

 • כאבים בבטן, שלשולים.
 • הרניה.
 • לוקוריאה.
 • דימום מהרחם.