Ki-22 הליכה במסדרון Bù láng 步廊

שם

bu 步 – צעד, ברגל.

long 廊 – מסדרון, מרפסת.

שם הנקודה מציין את התקדמות הערוץ בתוך כלוב הצלעות, שכל נקודה עולה במרווח בין צלעי אחד.

מיקום

במרווח בין צלעי 5, 2 צון לטראלית לקו האמצע.

עזרה במיקום הנקודה

תחילה מצאו את הסחוס של הצלע השני אשר נמצא באותו הגבוה של ה- sternal angle, לאחר מכן תתארו את הרווח הין צלעי השני שנמצא מתחת ל- sternal angle. אצל גברים הפטמה נמצאת במרווח הבין צלעי הרביעי. 2 צון נמצא באמצע הדרך בין קו הפטמה לקו האמצע.  

דיקור

רוחבי לכיוון הלטראלי של הגוף, ברוח הבין צלעי 1 – 0.5 צון.

אזהרה

דיקור עמוק יכול לפגוע בריאה או בכבד בצד ימין.

Jing – Lou

נקודת יציאה.

הצטלבות עם ה- Jue Yin של היד.

תפקודים

  • פותחת את בית החזה.
  • מורידה צ'י מורד של הקיבה והריאות.

אינדיקציות

  • שעול, אסטמה, נזלת, לחץ בחזה.
  • הקאות ללא רצון לאכול.