Bl-50 אסם הקיבה Wèi Cāng 胃倉

שם

wei 胃 – קיבה.

cang 倉 – אסם, מחסן.

לעתים קרובות הקיבה מיוחסת ל – "אסם הדגנים", הנקודה ממוקמת ליד נקודת ה- Shu של הקיבה.

מיקום

3 צון לטראלית לגבול התחתון של ה- spinous process של T12. מקבילה ל- Bl-21.

עזרה במיקום הנקודה

כאשר הכתף רפויה, קו שלושה הצון מקביל לגבול המדיאלי של הסקפולה.

דיקור

אלכסוני לכיוון עמוד השדרה 0.8 – 0.5 צון.

אזהרה

דיקור אנכי או עמוק מדי עלול לגרום ל- pneumthrax.

תפקודים

מאזנת את המחמם האמצעי.

אינדיקציות

נפיחות וכאבי בטן, הקאות, עצירות.