Bl-46 שער הסרעפת Gé Guān 膈關

שם

ge 膈 – סרעפת.

guan 關 – אישור, מעבר, שער.

פירוש השם

הסרעפת דומה לגבול המפריד את המחמם העליון מהתחתון. בזמנים עתיקים בכדי לעבור דרך הנתיבים היו זקוקים ל- guan (רישיון מעבר). הנקודה מציינת מקום מעבר של הצ'י בין המחמם העליון לתחתון.

מיקום

3 צון לטראלית לגבול התחתון של ה- spinous process של T7. מקבילה ל- Bl-17.

עזרה במיקום הנקודה

כאשר הכתף רפויה, קו שלושה הצון מקביל לגבול המדיאלי של הסקפולה.

דיקור

אלכסוני לכיוון עמוד השדרה 0.8 – 0.5 צון.

אזהרה

דיקור אנכי או עמוק מדי עלול לגרום ל- pneumthrax.

תפקודים

  • מווסתת את הסרעפת ומיטיבה עם המחמם האמצעי.
  • מורידה צ'י מורד.
  • משפעלת את הערוץ ומפיגה כאב.

אינדיקציות

  • גיהוקים, שיהוקים.
  • מלאות של החזה.
  • קשיי עיכול, הקאות, הקאות עם דם.
  • נוקשות של עמוד השדרה, קושי להתכופף.

סינדרומים

צ'י מורד בקיבה.