Bl-44 פרוזדור ה- Shen Shén Táng 神堂

שם

shen 神 – נפש.

tang 堂 – פרוזדור, חדר ראשי בבית, חדר קבלה,  קבר, בית משפט, מקדש.

פירוש השם

שם הנקודה מתייחסת לקשר שלה ל- shen אשר משתכן בלב. הנקודה מהווה פרוזדור למקום שבו ה- shen מתאכסן.

שם נוסף של הנקודה הוא מקדש ה- shen.

מיקום

3 צון לטראלית לגבול התחתון של ה- spinous process של T5. מקבילה ל-  Bl-15.

עזרה במיקום הנקודה

כאשר הכתף רפויה, קו שלושה הצון מקביל לגבול המדיאלי של הסקפולה.

דיקור

אלכסוני לכיוון עמוד השדרה 0.8 – 0.5 צון.

אזהרה

דיקור אנכי או עמוק מדי עלול לגרום ל- pneumthrax.

תפקודים

  • פותחת את החזה ומווסתת צ'י.
  • משפעלת את הערוץ ומרגיעה כאב.

הערות

מקבילה ל- shu של הלב

על פי ה- Su Wen פרק 61 נקודות שנמצאות 3 צון מנקודות ה- Shu של איברי ה- Zang יכולות לנקז אש מ- 5 איברי ה- Zang והם מבצעים את אותם פעולות של נקודות ה- Shu.

למרות שם הנקודה אין אינדיקציות לשימוש הנקודה במצבים אמוציונאליים נפשיים.

אינדיקציות

  • אסטמה, ברונכיטיס, שיעול.
  • נוקשות של החזה, כאב בחזה.
  • פלפטציות.
  • חרדות ודיכאון, מניה, חרדות, חוסר שקט.
  • כאב בכתף ובשכמות.

סינדרומים

חוסר בצ'י של הלב.